Utasbiztosítási feltételek

A axi vállízület részleges törése

A biztosító nem fizet kártérítést j. Nem terjed ki a biztosítási fedezet a háborús zavargások és a terrorizmus, illetve azok veszélyei miatt bekövetkező károkra. Vezetői engedély, forgalmi engedély és útlevél vagy személyi igazolvány igazolt, a fenti események miatt szükségessé váló újra beszerzésének költségeit az ajánlatban vállalt összeg erejéig téríti meg a biztosító a poggyászbiztosítási összegen felül.

A biztosító mentesülése A biztosító mentesül a poggyászkárok kifizetése kötelezettsége alól, ha bizonyítást nyer, hogy a káresemény a biztosított, vagy a vele a axi vállízület részleges törése háztartásban élő hozzátartozója jogellenes, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából eredt.

fórumok artrózis kezelésére kenőcsök és gélek ízületi ízületi gyulladások kezelésére

Nem terjed ki a biztosító kártérítési kötelezettsége a biztosított más forrásból ténylegesen megtérülő káraira. Személyi asszisztencia Amennyiben külföldi utazása során szüksége van segítségre, a biztosított az asszisztencia kártyán szereplő telefonszámokon kérhet jelen biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben felvilágosítást, illetve külföldi tartózkodásának helyén működő orvosok, ügyvédek, tolmácsok és más szolgáltató intézmények címének, telefonszámának megadását.

A hazaszállítás költségeit a biztosító a axi vállízület részleges törése ajánlatban meghatározott összeghatárig vállalja. A hazaszállításra a biztosító által fájdalom a kis ízületek kezelésében orvos és a biztosított kezelőorvosának szakvéleménye alapján kerül sor.

A biztosító nem téríti a hozzájárulása nélkül bonyolított hazaszállítás költségeit. Beteglátogatás Amennyiben a biztosított életveszélyes állapota vagy 10 napnál hosszabb tartamú kórházi kezelése miatt haza nem szállítható, a biztosító egy, a biztosított által megnevezett, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkező személy részére fedezi a biztosított kórházban történő meglátogatásának költségeit.

A költségtérítés keretében a biztosító az oda-vissza utazás saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához gépjárművezető küldése A biztosító a földrajzi értelemben vett Európa területén vállalja, hogy amennyiben a biztosított egészségügyi segélynyújtásra és biztosításra jogosult, orvos szakmailag gépkocsivezetésre alkalmatlan, gépjárműve üzemképes és az együttutazók a gépkocsit hazavezetni nem tudják, gondoskodik a biztosított által megnevezett személy vagy ennek hiányában a biztosító által kijelölt gépjárművezető külföldre történő utazásáról és annak költségét a biztosító döntése alapján: pl.

Sérült gépjármű biztosított utasának hazahozatala Amennyiben a biztosított utazása során a biztosítás tartama alatt az a személygépjármű, amelyben a biztosított utazik, Magyarországon kívül, a földrajzi értelemben vett Európa területén közlekedési baleset miatt üzemképtelenné válik, valamint javítása a tartózkodási helyen nem oldható meg, és a biztosított emiatt nem tud hazautazni, a biztosító vállalja, hogy megszervezi a biztosított Magyarország területére történő hazautazását, és annak költségét a biztosító döntése alapján: pl.

Tájékoztatás autómentő cégről és szervizről Amennyiben a biztosított utazása során a biztosítás tartama alatt az a személygépjármű, amelyben a biztosított utazik, Magyarországon kívül, a földrajzi értelemben vett Európa területén meghibásodik vagy közlekedési baleset miatt megrongálódik, illetve üzemképtelenné válik, a segélyszolgálat tájékoztatja a biztosítottat a tartózkodási helyének megfelelő autómentéssel, illetve autójavítással foglalkozó cég elérhetőségéről.

A biztosító az autómentés, illetve az autójavítás költségeit nem téríti meg. Holttest hazaszállítása A biztosított halála esetén a biztosító megszervezi a holttest hazaszállítását és maximum az ajánlatban feltüntetett összeghatárig fedezi annak költségeit. Idő előtti hazautazás haláleset vagy megbetegedés miatt Amennyiben a biztosított Magyarországon élő közvetlen hozzátartozója házastársa, szülője, gyermeke meghal vagy életveszélyes állapotba kerül, a biztosító a biztosított váratlan hazautazásából eredő igazolt többletköltségeket maximum az ajánlatban feltüntetett összeg erejéig átvállalja.

Útiokmány pótlásának külföldi költségei Amennyiben a biztosított útiokmányának külföldön történő pótlása az Utazási Garancia Biztosítás Szerződési Feltételek IV. Poggyászbiztosítás fejezetében leírt esemény miatt szükséges, a biztosító megtéríti a biztosított külföldön felmerült, számlával igazolt utazási és konzulátusi költségeit.

Értesítés A biztosító a biztosítottat ért balesetről, amennyiben erről értesítik vagy tudomást szerez, a axi vállízület részleges törése biztosított által megnevezett személyt Magyarországon haladéktalanul értesíti, ha ennek technikai feltételei adottak.

a axi vállízület részleges törése diófélék közös tinktúrája

A biztosító a segítségnyújtási szolgáltatások térítése alól mentesül, a axi vállízület részleges törése a. A biztosító kockázatviselésének terjedelme Ha Nemzetközi Utasbiztosítási Keretszerződéssel rendelkező biztosítottal szemben külföldön személyi sérüléses közlekedési balesettel összefüggésben szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt büntetőeljárás indul és letartóztatják vagy letartóztatását kilátásba helyezik, a biztosító a Ezen túlmenően a biztosító megtéríti a biztosítottnak kártérítési igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit — a A biztosító szolgáltatása A biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt — a meglátogatott országban szokásos, általában elfogadott a axi vállízület részleges törése szerinti — munkadíját és a védelem érdekében az ügyvéd által a axi vállízület részleges törése szakértő költségeit maximum az ajánlatban feltüntetett összeg erejéig a biztosító fedezi, a keretszerződés érvényességi időtartama alatt, biztosítottanként évenként legfeljebb 5 alkalommal.

Jelenlegi hely

A biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatban felmerült igazolt költségeket maximum az ajánlatban feltüntetett összeg erejéig a biztosító fedezi, a keretszerződés érvényességi időtartama alatt, biztosítottanként évenként legfeljebb 5 alkalommal.

A biztosítás nem foglalja magában az ügyvédválasztás jogát. A megfelelő védelemről a axi vállízület részleges törése biztosító szerződéses partnere útján gondoskodik. Amennyiben a biztosítottat személyi sérüléses közúti közlekedési baleset miatt letartóztatják, illetve kilátásba helyezik letartóztatását, és a meglátogatott ország jogszabályai azt előírják, a biztosító maximum az ajánlatban rögzített összeg erejéig előleget folyósít az igazolt óvadék összegének letételéhez.

A biztosító által megelőlegezett óvadék összegének a biztosító részére történő visszafizetésére a kifizetésétől számított 60 nap áll a biztosított rendelkezésére. Amennyiben a biztosított az óvadék összegét az illető ország hatóságainak rendelkezése értelmében a fentiekben meghatározott 60 napon belül visszakapja, köteles azt azonnal a biztosítónak visszajuttatni.

Ha szabályszerű idézés ellenére a biztosított a tárgyaláson nem jelenik meg, az óvadék összegének visszafizetése a biztosító számára azonnal esedékessé válik. Amennyiben az óvadék összegét a biztosított megadott határidőn belül nem téríti vissza, a biztosító jogosult a biztosított számlájáról az óvadék összegét lehívni, a biztosítottól visszakövetelni, illetve igényét jogi úton érvényesíteni.

A fedezetből kizárt kockázatok A axi vállízület részleges törése terjed ki a jogvédelem azon biztosítottal kapcsolatban felmerülő költségekre: a.

Nem terjed ki a biztosítás pénzbírság, büntetés kifizetésére. A jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele Amennyiben a jogvédelmi szolgáltatás iránti igény felmerül, a biztosított köteles erről az asszisztencia céget vagy a biztosítót haladéktalanul értesíteni az asszisztencia kártyán található telefonszámokon. A jogvédelmi szolgáltatások igénybe vételéhez a biztosító előzetes hozzájárulása szükséges.

Amennyiben az eljárás során nem a biztosító által megbízott jogi képviselő jár el, vagy annak közreműködéséhez a biztosító nem járult hozzá, a biztosító nem fedezi a felmerült költségeket. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló Orvosi titoktartás alóli mentesítés A biztosított a biztosítási szerződés megkötéséhez való hozzájáruló nyilatkozatával egyidejűleg a biztosítási szerződéssel kapcsolatban felmentést ad az orvosi titoktartás alól minden olyan orvosnak, kórháznak és egészségügyi intézménynek, amelyeknél kezelték és felhatalmazza a biztosítót, hogy a közölt adatok, tudomására jutott egyéb körülmények ellenőrzése céljából ezektől a kockázat a axi vállízület részleges törése és a biztosítási esemény szempontjából lényeges információkat beszerezze, valamint ugyanebből a célból más biztosítóval, a társadalombiztosítóval és egyéb hatósággal kapcsolatba lépjen.

Továbbá a haláleseti szolgáltatás vonatkozásában a biztosított felmentést ad az orvosi titoktartás alól a biztosítási eseménnyel kapcsolatos információkra nézve minden olyan orvosnak, kórháznak és egészségügyi intézménynek, lábízület ízületi gyulladás őt kezelni fogják, és felhatalmazza a biztosítót, hogy ugyanebből a célból más biztosítóval, a társadalombiztosítóval és egyéb hatósággal kapcsolatba lépjen.

csinálni, ha a térdízületek fájnak miért fájnak és repednek az ujjak ízületei

A biztosított a kárbejelentéssel egyidejűleg köteles felmentést adni az orvosi titoktartás alól minden olyan orvosnak, kórháznak és egészségügyi intézménynek, amelyek a biztosítottat kezelték és felhatalmazza a biztosítót, hogy a közölt adatok, tudomására jutott egyéb körülmények ellenőrzése és a szolgáltatás teljesítése céljából ezektől a szükséges információkat beszerezze, valamint ugyanebből a célból más biztosítóval, a társadalombiztosítóval és egyéb hatósággal kapcsolatba lépjen.

Amennyiben a biztosított, a szerződő vagy a kedvezményezett a kárbejelentési kötelezettségének nem a axi vállízület részleges törése eleget, vagy az orvosi titoktartás alóli felmentő nyilatkozatot nem adja meg és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a biztosító kötelezettsége nem áll be. Kárbejelentési kötelezettség, a segélyszolgálat igénybevétele A káresemény bekövetkeztekor a.

  1. A fejlődési veleszületett csípőficam korai műtétes kezelésének a csontos érés után értékelt késői eredményei 1.
  2. Ha elöl fáj — patellofemorális szindróma Az elnevezés a térdkalács  patella és a combcsont  femur közötti ízület problémájára utal.
  3. MATROKPLASZT | /2. by MATROKPLASZT - Issuu
  4. Általános feltételek valamennyi biztosítási ág részére I Biztosított események Az egyes biztosítási ágakban megjelölt biztosított események részletesen felsorolásra kerülnek.
  5. Ortopédiai Tanszék | Tudóstér

A biztosított vagy az általa meghatalmazott személy, a biztosítási esemény bekövetkeztekor — a poggyászkárok kivételével — felveheti a a axi vállízület részleges törése a biztosító szerződéses megbízottjával az asszisztencia kártyán szereplő telefonszámokon, ahol az asszisztencia cég a axi vállízület részleges törése rendelkezésre áll és megteszi a szükséges intézkedéseket orvost vagy kórházat ajánl, fizetési garanciát ad az orvosok, egészségügyi intézmények részére, nyomon követi a kórházi ápolást, megszervezi a biztosított helyi vagy hazaszállítását stb.

Kórházi felvétel esetén a biztosított vagy az általa meghatalmazott személy köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a segélyszolgálattal. A költségek segélyszolgálat általi előzetes jóváhagyásának elmaradása esetén a kórházi ellátás költségeit maximum euró összegig téríti meg a biztosító.

Beteg hazaszállítása, holttest hazaszállítása, illetve jogvédelmi szolgáltatás igénybevétele esetén a biztosított, vagy az általa meghatalmazott személy köteles haladéktalanul kapcsolatba lépni a segélyszolgálattal. Ennek elmaradása esetén a felmerülő költségeket a biztosító nem vállalja. A poggyász- illetve ruhakárt a biztosítási esemény bekövetkeztekor haladéktalanul be kell jelenteni a külföldi tartózkodási hely illetékes hatóságánál vagy egyéb illetékes szervénél rendőrség, szálloda stb.

A biztosított a bejelentésről, illetve az esetleges eljárásról készült jegyzőkönyvet, határozatot, a biztosító részére történő későbbi bemutatás céljából köteles beszerezni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a károsodás körülményeit, a kár mértékét összegszerűenvalamint az eltűnt poggyász és ruhaféleségek tételes felsorolását.

Térdkalács elmozdulás okai, tünetei és kezelési módjai

A hazaérkezést követően A biztosított köteles a külföldön történt betegségi, a axi vállízület részleges törése vagy poggyász káreseményét a hazaérkezést követő 5 munkanapon belül bejelenteni a biztosító erre kijelölt szervezeti egységénél függetlenül attól, hogy a külföldi tartózkodás során már felvette-e a kapcsolatot a segélyszolgálattal. A biztosító teljesítési kötelezettsége nem áll a axi vállízület részleges törése, amennyiben a biztosított fenti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenekké válnak.

Kárrendezés A biztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a keretszerződés és az asszisztencia kártya bemutatása mellett az alábbi iratokat kell a biztosítóhoz benyújtani: b. Poggyászkár esetén, amennyiben rongálódás történt, a biztosító kérésére ült a hasadékon ízületi gyulladással károsodott tárgyat is be kell mutatni.

A biztosító a kárrendezéshez szükséges iratok beérkezésétől számított 30 napon belül teljesíti szolgáltatásait a hatályos deviza törvényben foglaltaknak megfelelően. Poggyászkár esetén a kártérítés a károsodott tárgyak káridőponti értéke alapján kerül megállapításra.

A kár megtérítését követően a biztosítót illetik meg azok a jogok, amelyek eredetileg a biztosítottat illették meg a kárért felelős személlyel szemben, kivéve beöntés ízületi fájdalom ez a biztosítottal közös háztartásban élő hozzátartozó.

Amennyiben a biztosított mégis több szerződéssel rendelkezik, a biztosító a betegségi és baleseti ellátásra vonatkozó, valamint a poggyászbiztosítási és jogvédelmi szolgáltatásokat egyszeresen nyújtja a biztosított által választott egy biztosítás alapján. Értelmező rendelkezések: a. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt — közvetlenül vagy közvetve — név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet; b. Adatkezelésnek számít a fénykép- hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők pl.

Az adatkezelés célja: A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló A biztosító az ügyfél előzetes hozzájárulásával az alábbi célokból is végez adatkezelést: — ügyfelek tájékoztatása és marketing tevékenység értve ezalatt a biztosítási, illetve más célból történő üzleti kapcsolatfelvételt, az ügyfélakciók szervezését is ; — ügyfélnyilvántartás vezetése; — jogi eljárások, panaszügyintézés folytatása; — a biztosítási szerződésből eredő igények teljesítése. A kezelt adatok meghatározása biztosítási titokkörök : a.

Ortopédiai Tanszék

Az a-b. Az adatszolgálgatás minden adat vonatkozásában önkéntes, de a fentebb megjelölt adatok hiánya a kockázat meghatározását lehetetlenné teszi, amely a biztosítási ajánlat visszautasítását vonhatja maga után. A fentieken túlmenően a biztosító jogosult mindazokat az ügyfél által önként megadott adatokat kezelni, melyek a 2.

A biztosító azonban az ügyfeleknek csak azon biztosítási titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerződéssel, annak létrejöttével, nyilvántartásával, és a szolgáltatással összefüggnek. Az ügyfél egészségi állapotával összefüggő adatokat a biztosító a Bit.

A biztosító kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozást is végezhet. Ez esetben ez érintett személyes jellemzőinek értékelésére csak akkor kerülhet sor, ha ahhoz kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi. A biztosító automatizált adatfeldolgozás esetén az érintettet kérelmére tájékoztatja az alkalmazott matematikai a axi vállízület részleges törése és annak lényegéről.

A biztosító a tevékenységéhez kapcsolódó információkról hírlevélben, e-mailen tájékoztatást adhat az ügyfeleinek. A biztosító vagy vele szerződéses kapcsolatban álló biztosításközvetítő e-mailen, telefonon, személyesen megkeresheti az ügyfelet ajánlattétel céljából, vagy közvetlen üzletszerzést célzó küldeményt juttathat el a részére.

ízületi fájdalom vanga recept az artrózis kezelése káros

A biztosítási titoknak minősülő személyes adatok kezelésénél az alábbiak szerint jár el a biztosító: 1 A biztosítási titok tekintetében, időbeli korlátozás nélkül — ha törvény másként nem rendelkezik — titoktartási kötelezettség terheli a biztosító tulajdonosait, vezetőit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak. A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül a fentebb meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.

Az adóhatósággal szemben a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve, a axi vállízület részleges törése biztosítási szerződésből eredő adókötelezettség alá eső kifizetésről törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli. A biztosító a 2 - 6 pontokban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.

A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a biztosító, biztosításközvetítő és a biztosítási szaktanácsadó az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.